Icon info
NL
Id work test
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/idwork-lanceert-een-gratis-test-voor-werkgevers
ID@Work lanceert een gratis test voor werkgevers

november 16, 2016

ID@Work lanceert een gratis test voor werkgevers

Brussel, 16 november 2016 – Gebaseerd op een studie in 26 bedrijven met een inclusief team en de publicatie van een White Paper, stellen Antwerp Management School en HEC Liège een scan voor waarmee werkgevers gratis kunnen nagaan in hoeverre hun bedrijf klaar is om mensen met een verstandelijke handicap aan te trekken. Met de ID@Work test op www.inclusieophetwerk.be krijgen bedrijven een pak gerichte informatie over begeleiding en premies.

Volgens de European Labour Force Survey zal de actieve Belgische bevolking (18-64) in 2022 nog slechts 58,84% van het geheel innemen. De 65-plussers zullen een aandeel van 20,88% hebben terwijl de instroom van 0 tot 17-jarigen op 20,27% strandt. Ondanks een stijgende pensioenleeftijd wordt de instroom dus kleiner dan de uitstroom. Willen we in 2020 een werkzaamheidsgraad van 73,2% in de leeftijdsklasse 20-64 halen (Europa schrijft 75% voor, de recentste prognoses voor België geven 69,5% aan), dan zullen er ruim 244.000 extra werkende landgenoten nodig zijn. Daarnaast zal de vervangingsgraad van de 50-plussers, verspreid over heel het land voor de periode 2019-2024, 626.103 mensen bedragen (Projectiemodel werkzaamheid).

Advies en aanbevelingen

We stevenen af op een ‘hunt for talent’ en onze bedrijven zullen in de toekomst dus álle talenten moeten kunnen aanspreken en benutten. Een van de oplossingen is om mensen met een verstandelijke handicap naar het normaal economisch circuit te leiden. Daar werkt het project ID@Work aan. Gebaseerd op een studie in 26 bedrijven met een inclusief team en de publicatie van een White Paper, stellen Antwerp Management School en HEC Liège nu een scan voor waarmee werkgevers gratis kunnen testen in hoeverre hun organisatie klaar is voor de aanwerving van werknemers met een verstandelijke handicap. Deelname levert onmiddellijke feedback en een uitgebreide profielschets mét gericht advies en aanbevelingen op. Ook helemaal gratis. Een opsteker voor alle werkgevers die inclusief werk voor personen met een verstandelijke handicap willen aanbieden.

De test bestaat in het Nederlands en het Frans en zit ingebed in de sites: inclusieophetwerk.be en inclusionautravail.be. Ze bevatten naast de scan ook nuttige informatie, nieuws over het project en verhalen van enkele bedrijven die nu reeds werknemers met een verstandelijke handicap in dienst hebben. De resultaten van de test zullen (o.a. en volledig anoniem) gebruikt worden om volgend jaar een coachingtraject voor werkgevers klaar te hebben. Dat gebeurt in samenspraak met ervaren partijen als Synerjob, Aviq en Fegob. Verder hebben Antwerp Management School en HEC Liège de ambitie om HR Master Classes te organiseren waarmee personeelsverantwoordelijken extra opleiding kunnen krijgen in functie van inclusief werk; in het bijzonder met werknemers met een verstandelijke handicap.

Vele voordelen

De demografische druk is niet het enige argument om werknemers met een verstandelijke handicap naar het normaal economisch circuit toe te leiden. Bij ID@Work ziet men nog een reeks andere voordelen.

Op maatschappelijk vlak kan het extra slaagkansen geven aan de plannen van minister Maggie De Block om meer mensen uit het statuut van langdurig zieke te halen. Tot die categorie behoren immers ook mensen met een verstandelijke handicap die willen en kunnen werken, maar omwille van uiteenlopende redenen in het systeem blijven hangen. Bovendien riskeren ze in een precaire financiële situatie te verzinken. Bij invalide werknemers die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, ligt de ziekte-uitkering immers gemiddeld 23% onder de armoedegrens.

Op bedrijfsvlak brengen de premies een financiële steun met zich mee, terwijl het sociaal engagement en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die genomen wordt, afstraalt op het bedrijfsimago. Waarden die, in een uitermate geglobaliseerde commerciële wereld met lageloonlanden en dumpingrisico, voor onze bedrijven wel eens het verschil zouden kunnen gaan maken. Ten slotte zal het overschakelen naar inclusief werken aansporen om processen, gewoontes, systemen in vraag te stellen. Dat blijkt een verrijkende zuurstofkuur voor een bedrijf te zijn.

Op menselijk vlak hebben we allemaal te winnen bij een inclusievere wereld. Het brengt mensen nader tot elkaar waardoor taboes doorbroken worden en personen met een tewerkstelling ook bijdragen tot een grotere autonomie waarmee de zorgsector dan weer zijn voordeel doet.

Meer info?

Inclusieophetwerk.be
Inclusionautravail.be

Anouk Van Hoofstadt
Project Manager ID@Work
idatwork@ams.ac.be
+32 475 94 36 99

Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More