Lees alles over de huidige AMS COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor studenten & voor bezoekers

Close
NL

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Antwerp Management School, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen, BTW: BE0899.382.713 (hierna: “AMS”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens online, bij uw inschrijving, per e-mail of tijdens events, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. AMS stelt zich als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie tijdens uw bezoek aan onze website: uw IP-adres, de zoektermen die u gebruikte om ons te bereiken en uw surfgedrag op onze website;
 • Categorie 2: Bij uw applicatie of inschrijving als student: uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, rijksregisternummer, nationaliteit, studiehistoriek, bankrekeningnummer, e-mail, bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens, medische gegevens, voedselallergie, dyslexie/dyscalculie
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief of uw verzoek om een brochure, white paper of andere documentatie te bekomen of uw vraag om inlichtingen: uw naam en e-mailadres, bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens, uw social media account indien u ons via deze weg contacteert;
 • Categorie 4: Als leverancier, partner, lesgever, gastdocent van AMS: uw vennootschapsgegevens, naam, voornaam, adres, bankrekeningnummer, CV, e-mail;
 • Categorie 5: Bij uw deelname aan wetenschappelijk onderzoek: uw naam, voornaam, adres, e-mail, alsook andere gegevens die relevant zijn voor het gevoerde onderzoek, alle informatie die u ons verstrekt of die verzameld wordt in functie van het gevoerde onderzoek. Het door ons gevoerde onderzoek kan potentieel de verwerking van bijzonder beschermde categorieën van gegevens vereisen (uw afkomst, religie, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, lidmaatschap van een vakbond, …). In zulk geval vragen wij steeds uw voorafgaande expliciete toestemming;
 • Categorie 6: Tijdens uw verblijf als student, gast, deelnemer aan events: camerabeelden, foto’s, papers, examenresultaten en beraadslagingen, CV, informatie aangaande voedselvoorkeuren, kenteken van uw wagen, datum en uur van aankomst en vertrek, informatie die u ons vrijwillig verstrekt aangaande punctuele aangelegenheden (oa gesprekken met onze ombudsman, vertrouwenspersoon, etc…)
 • Categorie 7: Na afloop van uw studies in het kader van onze alumniwerking: uw naam, e-mail, adres, telefoonnummer, afstudeerrichting, afstudeerjaar

2.2. AMS kan gegevens van u Persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens uw registratie en gebruik van de website;
 3. ter gelegenheid van uw inschrijving of applicatie voor een opleiding of event of voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek
 4. ter gelegenheid van het aangaan van een leveranciers-, partner- of lesgeversrelatie met u.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van AMS om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren
 • Categorie 2: het beheer van uw studentenaccount met het oog op het volgen van een opleiding, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: het beheer van uw leveranciers-, partner- of lesgeversaccount met het oog op de administratieve en boekhoudkundige opvolging van het leveren door u van bepaalde diensten aan AMS, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: Wetenschappelijk onderzoek, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u en, indien mogelijk, uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 6: Het verzekeren van de dagelijkse werking van AMS alsook onze communicatie en marketing offline en online met als rechtsgrond een gerechtvaardigd belang en daar waar mogelijk uw voorafgaande toestemming;
 • Categorie 7: Alumniwerking met als rechtsgrond een gerechtvaardigd belang en daar waar mogelijk uw voorafgaande toestemming.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan AMS uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot AMS, haar producten en/of diensten. AMS kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door AMS bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

AMS zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat AMS uw gegevens aan genoemde derde bekend maakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Uw gegevens worden gebeurlijk gedeeld met de overheid, de Universiteit Antwerpen, andere universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke instellingen, onze software- en hosting providers, onze diverse dienstenleveranciers, ons zelfstandig lesgevend personeel, …

AMS zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van AMS, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien AMS failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van AMS geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat AMS uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. AMS zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U.

 • Categorie 1: uw gegevens worden bewaard voor de duur van uw surfsessie en nadien anoniem en statistisch verwerkt;
 • Categorie 2: Uw gegevens worden bewaard tot 7 jaar nadat uw opleiding bij AMS zal zijn afgelopen; Uw bankgegevens, boekhoudkundige, sociaalrechtelijke en fiscale gegevens worden bewaard voor de bij wet voorziene bewaartermijnen. Puntenlijsten, kopieën van certificaten en diploma’s worden voor onbeperkte tijd bijgehouden.
 • Categorie 3: Uw gegevens worden bewaard tot 4 jaar na uw laatste actieve contact met ons (verzoek om info, download, inschrijving voor een event, …);
 • Categorie 4: Uw boekhoudkundige, sociaalrechtelijke en fiscale gegevens worden bewaard voor de bij wet voorziene bewaartermijnen. Uw contactgegevens worden bewaard tot 15 jaar na het einde van uw leveranciers-, partner, lesgevers- of gastdocenten relatie met AMS;
 • Categorie 5: Uw gegevens worden bewaard voor onbeperkte tijd, gelet op het belang doorheen de tijd van de inhoud van ons wetenschappelijk onderzoek;
 • Categorie 6: Uw gegevens worden bewaard voor de termijn die door de wet voorzien is (camerabewaking) of geval per geval te beoordelen voor de minimale termijn die nodig is met het oog op onze interne werking;
 • Categorie 7: Uw gegevens worden levenslang bewaard voor onbeperkte tijd, gelet op het belang doorheen de tijd van onze alumniwerking.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan AMS. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar dpo@ams.ac.be per post naar AMS op het bovenaan in deze Privacy en Cookie Policy vermelde adres of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op de Website. In elk van voorgemelde gevallen dient u een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens

6.2. In geen geval kan AMS aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van AMS en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:


8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar dpo@ams.ac.be per post naar AMS op het bovenaan in deze Privacy en Cookie Policy vermelde adres, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/