Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/privacy
Privacy

Privacy Policy Antwerp Management School

Dit "Privacybeleid" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Antwerp Management School, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen, BTW: BE0899.382.713 (hierna: "AMS").

Privacybeleid AMS 2.0: Datum 01/01/2022

Dit doen wij met als doel om met u in contact te komen of te blijven over te leveren diensten, opvolging van geleverde diensten of om te kunnen anticiperen op al uw vragen. Dit is een precontractuele of contractuele relatie. Indien wij bij wijze van uitzondering andere persoonsgegevens privé van u ontvangen, worden deze slechts voor 1 specifiek doel gebruikt en slechts tijdelijk opgeslagen. Contactpersoon: DPO@ams.ac.be

Artikel 1 – Algemeen

1.1. AMS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van het huidige Privacybeleid, mede in lijn met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons verstrekt:

 • Categorie 1, zonder registratie tijdens uw bezoek aan onze website: uw IP-adres, de zoektermen die u gebruikte om ons te bereiken en uw surfgedrag op onze website;
 • Categorie 2 : Bij uw aanvraag of inschrijving als student: uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, rijksregisternummer, nationaliteit, studiegeschiedenis, bankrekeningnummer, e-mail, bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens, medische gegevens, voedselallergie, dyslexie/dyscalculie
 • Categorie 3 : bij inschrijving: bij inschrijving op onze nieuwsbrief of uw aanvraag voor een brochure, whitepaper of andere documentatie of uw verzoek om informatie: uw naam en e-mailadres, bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens, uw social media account als u contact met ons opneemt via deze wegcontacten;
 • Categorie 4 : Als leverancier, partner, docent, gastdocent van AMS: uw bedrijfsgegevens, naam, voornaam, adres, bankrekeningnummer, CV, e-mail;
 • Categorie 5 : Wanneer u deelneemt aan wetenschappelijk onderzoek: uw naam, voornaam, adres, e-mail, alsook andere gegevens die relevant zijn voor het uitgevoerde onderzoek, alle informatie die u ons verstrekt of die wordt verzameld in functie van het uitgevoerde onderzoek. Het onderzoek dat we uitvoeren, kan mogelijk de verwerking van bijzonder beschermde categorieën gegevens vereisen (uw afkomst, religie, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, lidmaatschap van een vakbond, enz.). In een dergelijk geval vragen wij altijd om uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming;
 • Categorie 6: Tijdens uw verblijf als student, gast, deelnemer aan evenementen: camerabeelden, foto's, papers, examenresultaten en beraadslagingen, CV, informatie omtrent voedselvoorkeuren, registratienummer van uw wagen, datum en tijd van aankomst en vertrek, informatie die u ons vrijwillig bezorgt met betrekking tot stipte zaken (o.a. gesprekken met onze ombudsman, vertrouwenspersoon, etc...)
 • Categorie 7: Na je studie in het kader van onze alumni-activiteiten: je naam, e-mail, adres, telefoonnummer, specialisatie, afstudeerjaar

2.2. AMS kan op verschillende manieren informatie over uw Persoonsgegevens verzamelen:

 1. door gebruik te maken van cookies (zie hieronder);
 2. tijdens uw registratie en gebruik van de website;
 3. ter gelegenheid van uw inschrijving of aanvraag voor een cursus of evenement of voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek
 4. ter gelegenheid van het aangaan van een leverancier-, partner- of docentrelatie met u.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: Het bedrijf zal de van u verzamelde persoonsgegevens alleen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Categorie 1 : het onderhouden en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden achterhaald, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van AMS om haar Website en diensten voortdurend te verbeteren
 • Categorie 2 : het beheren van je studentenaccount om een cursus te volgen, de juridische uitvoering van een door jou gevraagd contract, en als je specificeert, ook het verzenden van direct marketing, de wettelijke basis van je uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: u direct marketing, nieuwsbrieven, promoties en promoties toesturen, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als rechtsgrond;
 • Categorie 4: het beheer van uw leveranciers-, partner- of docentenaccount ten behoeve van de administratieve en boekhoudkundige opvolging van de levering door u van bepaalde diensten aan AMS, met als rechtsgrond de uitvoering van een door u gevraagde overeenkomst, en, indien door u aangegeven, ook het toezenden van direct marketing, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als rechtsgrond;
 • Categorie 5 : Wetenschappelijk onderzoek, waarvan de rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u is en, indien mogelijk, uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming;
 • Categorie 6: Het verzekeren van de dagelijkse werking van AMS en onze communicatie en marketing offline en online met een gerechtvaardigd belang als rechtsgrond en waar mogelijk uw voorafgaande toestemming;
 • Categorie 7: Alumni-activiteiten met een gerechtvaardigd belang als rechtsgrond en, waar mogelijk, uw voorafgaande toestemming.

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens bekend te maken, maar begrijpt dat het leveren van bepaalde diensten onmogelijk wordt als u de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens worden ook gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor aanvullende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").

Als u al bent opgenomen in onze mailinglijst om marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm te ontvangen, kan AMS uw informatie gebruiken om marketing- en ander materiaal met betrekking tot AMS, haar producten en/of diensten te verzenden. AMS kan de door u verstrekte informatie gebruiken om documenten bij te werken die in het bezit zijn van AMS.

Deze toestemming kan te allen tijde, zonder rechtvaardiging en kosteloos worden ingetrokken, bijvoorbeeld door te klikken op de afmeldlink die voor dit doel onderaan elk promotioneel e-mailbericht is voorzien.

3.2.1 KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe surfers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn op pagina's met zoekresultaten van Google. De aldus verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Ierland, Dublin. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om ons rapporten over de Website te verstrekken en om haar adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben daar geen invloed op. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analyse-informatie te gebruiken voor andere Google-services.

3.2.2 FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE EN LINKEDIN

Onze website bevat knoppen om pagina's te promoten of te delen op sociale netwerken Facebook, Instagram, Twitter, Youtube en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die door de social media kanalen zelf wordt aangeleverd. Deze code plaatst onder andere een cookie.

Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

3.2.3 NIEUWSBRIEVEN

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst met abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

3.2.4 CONTACTFORMULIER

Wilt u het contactformulier op onze website invullen? Bij het geven van toestemming worden persoonsgegevens verwerkt zoals beschreven in deze privacyverklaring en zijn wij altijd per e-mail bereikbaar.

3.2.5 GEBRUIK VAN COOKIES

Wij gebruiken cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden wanneer u erop klikt om akkoord te gaan. Volgens privacy-by-design zijn de analytische cookies standaard uitgeschakeld. U kunt deze cookies ook uitschakelen via uw browser.

Voor meer informatie kunt u onze Cookieverklaring raadplegen.

3.3. Doorgifte aan derden:

AMS zal redelijke inspanningen leveren om u van tevoren op de hoogte te stellen dat AMS uw informatie aan deze derde partij zal bekendmaken, maar u erkent ook dat dit mogelijk niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de overheid, de Universiteit Antwerpen, andere universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke instellingen, onze software- en hostingproviders, onze verschillende dienstverleners, met het oog op rankings, ons onafhankelijk onderwijzend personeel, enz. Met verschillende partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin is vastgelegd dat zij gehouden zijn zich te houden aan de AVG-richtlijnen.

AMS zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of zonder uw voorafgaande toestemming.

In geval van een gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van AMS, in welk geval zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien AMS failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens worden verstrekt aan nieuwe entiteiten of derden via welke de bedrijfsactiviteiten van AMS geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan AMS worden verplicht om uw persoonlijke informatie bekend te maken op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. AMS zal in redelijkheid pogen u hierover van tevoren te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en u.

 • Categorie 1 : uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van uw surfsessie en nadien anoniem en statistisch verwerkt;
 • Categorie 2 : Uw gegevens worden bewaard tot 7 jaar nadat uw opleiding bij AMS is beëindigd; Uw bankgegevens, boekhoudkundige, sociaalrechtelijke en fiscale gegevens worden bewaard voor de bewaartermijnen voorzien door de wet. Puntenlijsten, kopieën van certificaten en diploma's worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 • Categorie 3: Uw gegevens worden bewaard tot 4 jaar na uw laatste actieve contact met ons (aanvraag om info, download, inschrijving voor een evenement, ...);
 • Categorie 4: Uw boekhoudkundige, sociaalrechtelijke en fiscale gegevens worden bewaard voor de bewaartermijnen voorzien door de wet. Uw contactgegevens worden bewaard tot 15 jaar na het einde van uw relatie met leverancier, partner, docent of gastdocent met AMS;
 • Categorie 5 : Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, gezien het belang in de tijd van de inhoud van ons wetenschappelijk onderzoek;
 • Categorie 6: Uw gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk bepaalde periode (cameratoezicht) of van geval tot geval beoordeeld gedurende de minimale periode die nodig is voor onze interne werking;
 • Categorie 7: Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, gezien het belang van onze alumni-activiteiten in de loop van de tijd.
 • Categorie 8: In sommige gevallen heeft AMS een wettelijke bewaarplicht. Denk aan de Archiefwet, die de AMS verplicht om behaalde diploma's 30 jaar te bewaren.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht op toegang en inzage:

U hebt het recht om op elk moment gratis toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, evenals tot het gebruik dat wij van uw persoonlijke gegevens maken.

5.2. Recht op correctie, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet met AMS te delen. Daarnaast heeft u altijd het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat in het geval van weigering van communicatie of verzoek om verwijdering van persoonlijke gegevens, bepaalde diensten en producten niet beschikbaar zullen zijn.

U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van bezwaar:

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden; in dat geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht op gratis gegevensoverdracht:

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens die door us worden verwerkt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken.

5.5. Recht van intrekking van toestemming:

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, hetzij per e-mail naar dpo@ams.ac.be, per post naar AMS op het adres dat bovenaan deze privacy wordt vermeld of door gebruik te maken van de sectie "contact met ons opnemen". " op de website. In elk van de bovengenoemde gevallen moet u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen. [kopie van uw identiteitskaart, paspoort of soortgelijk document, waarop u gegevens kunt verwijderen die niet relevant zijn om uw identiteit als betrokkene te verifiëren. U kunt ook de naam van de organisatie, de datum en het doel van uw verzoek op deze afdruk vermelden, zodat de afdruk achteraf niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt]

5.7. Automatische beslissingen en profilering:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profilering, noch zult u worden onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen door ons.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. We hebben beveiligingsmaatregelen ontwikkeld die vanuit technisch en organisatorisch oogpunt zijn aangepast om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of kennisgeving aan derden per vergissing van verzamelde persoonlijke gegevens en elke andere ongeoorloofde verwerking van deze informatie te voorkomen

6.2. AMS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit onjuist of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde te voldoen aan de beveiligingsvoorschriften, onder meer door ongeoorloofde toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent daarom als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat vanaf de Website wordt gemaakt van uw computer, IP-adres en uw identificatiegegevens, evenals voor de vertrouwelijkheid ervan.

6.4. De geschiedenis leert ons dat geen enkel risico volledig kan worden vermeden en als we ons bewust worden van ongeoorloofde toegang tot onze IT-systemen of ongeoorloofde wijziging, schade of mogelijk verlies van uw gegevens, zullen we onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om dit risico te beperken. minimaliseren en vermijden in de toekomst.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Om uw persoonsgegevens te verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers.

7.2. Wij garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen afdwingbaar te maken tegen deze werknemers en aangestelden, die vergelijkbaar zijn met dit Privacybeleid.

Artikel 8 – Klachten

Recht om een klacht in te dienen:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 BrusselTel : +32 (0)2 274 48 00Fax : +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Dit laat een bepaling voor de civiele rechter onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.