Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/5-belangrijke-vragen-om-kpis-op-te-stellen-voor-innovatierapportage
5 belangrijke vragen om KPI's op te stellen voor…
Terug naar overzicht
Strategie & Innovatie

5 belangrijke vragen om KPI's op te stellen voor innovatierapportage

Dit tweede artikel in onze serie van drie over bedrijfsinnovatie richt zich op de KPI's die innovatieleiders gebruiken om hun voortgang te rapporteren en communiceren. Deze meetgegevens beoordelen het succes en de effectiviteit van innovatie-inspanningen, geven informatie over het bereiken van de gewenste doelen, helpen problemen op te sporen en moedigen gedrag aan dat consistent is met de drijfveren van het bedrijf. Interviews met 15 innovatieleiders uit 5 verschillende landen hielpen bij het definiëren van 5 belangrijke vragen om sterke innovatie KPI's te ontwikkelen.
Robin de cock phd
door Robin De Cock, PhD | 10 oktober 2023
Share on

1. Hoe passen de KPI's in de innovatie- en bedrijfsstrategie?

De innovatieleiders benadrukten het belang van het ontwikkelen van KPI's in lijn met de algemene bedrijfsstrategie en innovatiedoelen, in plaats van ze te zien als een onafhankelijk instrument. Door ze in deze structuren te verankeren, zorgen ze ervoor dat innovatie-inspanningen doelgericht en strategisch zijn en direct bijdragen aan het succes van het bedrijf, wat verschillende voordelen oplevert:

 • Gemakkelijkere en meer gestructureerde besluitvorming
 • Grotere betrokkenheid van werknemers en steun van het hoger management
 • Innovatie-inspanningen met een hoog potentieel voor waardecreatie krijgen prioriteit
 • Duidelijke definitie van het rendement op investering voor alle belanghebbenden

Ondanks de voordelen stellen veel innovatieleiders niet op tijd duidelijke KPI's op. Sommigen stellen zelfs dat KPI's weliswaar moeten worden ontwikkeld in lijn met de bedrijfsstrategie, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat ze moeten worden gekoppeld aan de kernactiviteiten van een bedrijf. Of innovatie-KPI's al dan niet verband moeten houden met de kernactiviteiten van het bedrijf, hangt sterk af van het type samenwerking met startups. Elk type van corporate venturing of innovatieactiviteit kan verschillende ambities hebben (cfr. Innovation Horizons) die dichter of verder verwijderd zijn van de core business. Dit wordt verder toegelicht in het eindrapport.

2. Hoe volwassen is het bedrijf op het gebied van innovatie?

Innovatie is een leerproces. Naarmate bedrijven volwassener worden in hun innovatiepraktijken, moeten de KPI's mee evolueren met de veranderende prioriteiten en uitdagingen van deze reis. Innovatieve nieuwkomers meten over het algemeen andere KPI's dan volwassen bedrijven.

Jonge corporate venturing units meten bijvoorbeeld het volgende:
 • KPI's met betrekking tot het aantal gegenereerde ideeën of uitgevoerde experimenten.
 • Kwalitatieve inzichten over wat werkt, wat niet werkt en wat het bedrijf heeft geleerd.
 • KPI's met betrekking tot het bevorderen van een innovatieve cultuur, betrokkenheid van werknemers bij innovatie-initiatieven en de frequentie van cross-functionele samenwerking.
Volwassen corporate venturing units houden daarentegen KPI's als deze bij:
 • Inkomsten gegenereerd uit nieuwe producten, marktaandeel gewonnen uit innovatieve initiatieven of de return on investment (ROI) van innovatieprojecten.
 • KPI's met betrekking tot medewerkerstevredenheid en behoud van innovatief talent.
 • De afstemming van innovatie-inspanningen op de algemene bedrijfsstrategie.

Afhankelijk van de volwassenheid van een corporate venturing unit zullen verschillende KPI's worden gebruikt omdat succes anders wordt gemeten. Minder volwassen corporate venturing units richten zich op het leren van mislukkingen en het aanpassen van hun innovatiestrategieën waar nodig, terwijl deze meer conclusies trekken uit zowel mislukkingen als successen en vaak goed gevestigde processen hebben voor continue verbetering.

3. Breed of diep gaan?

Recente studies identificeerden meer dan 730 innovatie KPI's die sinds 1983 in academische studies werden vermeld (Nappi en Kelly, 2022), maar in werkelijkheid zijn het er nog meer. Uit de interviews blijkt dat leiders meestal prioriteit geven aan de KPI's met harde, kwantitatieve uitkomsten, zoals de inkomsten uit nieuwe producten en de tractie van klanten. Sommigen geven echter de voorkeur aan een bredere kijk en voegen ook zachtere, kwalitatieve KPI's toe, zoals het aantal gegenereerde en geïmplementeerde ideeën en de bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Dit brede scala aan mogelijke KPI's doet de vraag rijzen of innovatieleiders moeten streven naar een brede meting of naar een diepgaand inzicht in hun innovatie-inspanningen. Beide methoden hebben hun voor- en nadelen.

PwC_Advantages - disadvantes

De keuze voor diep of breed is sterk afhankelijk van de volwassenheid van het bedrijf, de mate van automatisering van de KPI's, de relatie met de hogere niveaus en de strategie van het bedrijf. Sommige geïnterviewden merkten op dat de mix van soorten KPI's belangrijk is, maar ook de manier waarop ze worden verwerkt en gebruikt om beslissingen te nemen. "Met een breed meetsysteem heb je een telescoop nodig om naar alle sterren te kijken. Met een diepgaand meetsysteem heb je een microscoop nodig", legde een geïnterviewde uit, "Maar als mensen de microscoop gebruiken om naar de hemel te kijken, zien ze alleen maar rode puntjes. Je moet het grote geheel kunnen zien."

4. In hoeverre kan het proces worden geautomatiseerd?

Bedrijven worstelen vaak met het beheersen van de rapportagelast, met als doel deze eenvoudig en resource-efficiënt te houden en toch een open, uitgebreid en compleet beeld te geven van de innovatievoortgang. Sommige innovatieleiders pakken deze spanning aan door hun vergadercultuur te optimaliseren. Anderen gaan nog verder door (delen van) de KPI-rapportage te automatiseren, via Salesforce-implementatie, communicatietools en andere vormen van gegevensverzameling. Volgens onze geïnterviewden heeft (gedeeltelijke) automatisering van KPI-rapportage veel voordelen.

 • Efficiëntie: Automatisering vermindert de handmatige inspanning en tijd die nodig is om gegevens met betrekking tot innovatie-KPI's te verzamelen, verwerken en analyseren.
 • Nauwkeurigheid: Het elimineert het risico op menselijke fouten en zorgt voor nauwkeurige gerapporteerde statistieken.
 • Real-time inzichten: Tools zoals dashboards maken continue, real-time monitoring van innovatie KPI's mogelijk, waardoor besluitvormers trends, kansen en problemen kunnen identificeren.
 • Snellere besluitvorming: Dankzij geautomatiseerde rapportage en analyse kunnen leidinggevenden en managers sneller op gegevens gebaseerde beslissingen nemen. Deze flexibiliteit is essentieel in de snelle en competitieve wereld van innovatie.
 • Schaalbaarheid: Automatisering stelt de organisatie in staat om een grotere hoeveelheid gegevens te verwerken zonder dat de administratieve last toeneemt. Dat verklaart waarom vooral de leiders van grotere bedrijven spraken over de voordelen van geautomatiseerde KPI's.
 • Integratie en centralisatie van gegevens: Automatiseringstools kunnen worden geïntegreerd met verschillende gegevensbronnen om informatie van verschillende afdelingen of systemen te centraliseren. Deze integratie biedt een holistisch beeld van innovatieprestaties, wat samenwerking tussen verschillende afdelingen en beter geïnformeerde besluitvorming bevordert.
 • Voorspellende analyses: Sommige geavanceerde automatiseringssystemen bieden voorspellende analyses, waarmee bedrijven kunnen anticiperen op uitdagingen en potentiële problemen proactief kunnen aanpakken.
 • Compliance en audit trail: Automatisering zorgt voor consistente en traceerbare gegevensrapportage. Deze audit trail dient als controle voor naleving van intern beleid en externe regelgeving over innovatiemanagement.

5. Hoe zullen deze KPI's onze innovatiecultuur voeden?

De manier waarop innovatie KPI's worden ontworpen, gecommuniceerd en gebruikt binnen de organisatie speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de innovatiecultuur - met twee mogelijke uitkomsten.

De KPI's kunnen de innovatiecultuur van het bedrijf stimuleren door deze te voeden en te versterken, met het volgende resultaat.

 • Erkenning en beloningen: Innovatie-KPI's gekoppeld aan erkenning en beloningen kunnen werknemers motiveren om actief deel te nemen aan innovatie-initiatieven en een waarderende innovatiecultuur bevorderen.
 • Empowerment en autonomie: Relevante en goed afgestemde KPI's kunnen werknemers in staat stellen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun innovatieprojecten, wat de nodige creativiteit en het nemen van risico's aanmoedigt.
 • Voortdurende verbetering: Innovatie-KPI's die zowel successen als mislukkingen bijhouden als leermogelijkheden, bevorderen een cultuur van voortdurende verbetering, waarin ruimte is voor experimenten.
 • Samenwerking en cross-functionele betrokkenheid: Innovatie-KPI's met deze focus bevorderen open communicatie, het delen van kennis en teamwerk.
 • Leren en ontwikkeling: Het afstemmen van innovatie-KPI's op de leer- en ontwikkelingsdoelen van werknemers kan een cultuur van vaardigheidsontwikkeling en kennisvergroting bevorderen, en een over het algemeen innovatiever personeelsbestand.

Innovatie-KPI's kunnen echter ook de innovatiecultuur van het bedrijf aantasten door deze te ondermijnen, met het volgende tot gevolg.

 • Verkeerd afgestemde doelstellingen: Als innovatie KPI's niet afgestemd zijn op de algemene strategie van de organisatie of kortetermijnwinsten stimuleren ten koste van innovatie op lange termijn, kunnen teams zich richten op het halen van KPI's zonder rekening te houden met de bredere impact op de innovatiekwaliteit.
 • Faalangst: Als innovatie-KPI's mislukking overdreven bestraffen, kan dit leiden tot een cultuur van experimenteren en risicomijdend gedrag, wat de creativiteit verstikt en innovatie belemmert.
 • Concurrerende omgeving: Buitensporige concurrentie tussen werknemers op basis van KPI's kan samenwerking en het delen van kennis ontmoedigen, terwijl een innovatiecultuur juist gedijt op samenwerking en een gedeeld gevoel van doelgerichtheid.
 • Kwantiteit boven kwaliteit: Als innovatie-KPI's de nadruk leggen op het aantal gegenereerde ideeën of geïnitieerde projecten in plaats van op de kwaliteit en de impact ervan, kan dit leiden tot een oppervlakkige innovatiecultuur, zonder adequate evaluatie of implementatie van ideeën.
 • Bureaucratische processen: Als het meten en rapporteren van innovatie-KPI's te bureaucratisch en tijdrovend wordt, kan dit de aandacht van werknemers afleiden van noodzakelijk creatief werk.

Om ervoor te zorgen dat innovatie-KPI's een positieve invloed hebben op de innovatiecultuur, moeten leiders het doel en de betekenis ervan duidelijk communiceren aan werknemers. Het regelmatig herzien en verfijnen van de innovatie KPI's bevordert een cultuur waarin innovatie wordt omarmd, aangemoedigd en gewaardeerd. In het volgende artikel zoomen de innovatieleiders in op hoe het meten van innovatievooruitgang een uitdaging vormt voor het ontwikkelen van een sterke relatie met C-level executives.

Doe een beroep op PwC om je uitdagingen om te zetten in kansen voor groei en vooruitgang.

Deel artikel

Over deze auteur

Related content

Boogkeers campus AMS management school