Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/vlaams-klimaatadaptatieplan
Een human capital roadmap voor het Vlaamse…

Next generation work

Een human capital roadmap voor het Vlaamse klimaatadaptatieplan

Dit project gaat de impact na van het Vlaams klimaatadaptatieplan op werkgelegenheid, competenties en kwaliteit van arbeid, en wat de gevolgen (kansen en uitdagingen) zijn voor de inzetbaarheid van huidige werknemers, het activeren van niet-werkenden, en het opleiden van toekomstige werknemers.

Type project Onderzoeksproject in het kader van het Vlaams klimaatadapatieplan
Projectpartners Viona, advies expert Sylvia Bergh (Centre of Expertise on Global Governance van de Haagse Hogeschool)
Duur december 22, 2022 - december 31, 2023

Roadmap ter ondersteuning van het Vlaamse beleid omtrent klimaatadaptatie en werk

Het evolueren naar een werkzaamheidsgraad van 80% staat centraal in het recente Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord. De Vlaamse ambitie om tegen 2030 te behoren tot de top van Europa lijkt op dit moment nog veraf, en wordt verder onder druk gezet door de klimaatverandering.

Het Vlaams Klimaatadaptatieplan biedt mogelijk kansen om nieuwe jobs te creëren en onbenut arbeidspotentieel te activeren. Daarnaast dient ook nagegaan te worden op welke manier klimaatverandering en -adaptatie een impact hebben op de inhoud van jobs, de inzetbaarheid van werknemers, en de kwaliteit van werk.

Het is onze ambitie om met dit onderzoeksvoorstel het Vlaamse beleid omtrent klimaatadaptatie en werk te ondersteunen met werkbare inzichten, en om een roadmap aan te reiken die beleidsmakers en stakeholders in het veld begeleidt bij de transities die nodig zijn om het Vlaams Klimaatadaptatieplan te realiseren. We zetten hierbij in op drie domeinen – werkgelegenheid, competenties en kwaliteit van arbeid – en hebben specifieke aandacht voor de implicaties voor kwetsbare groepen.


Vlaams Klimaatadapatieplan

Stapsgewijze aanpak: stakeholder betrokkenheid en co-creatie

We werken in 4 opeenvolgende werkpakketten die uiteindelijk resulteren in een geïnformeerde en gedragen human capital roadmap. Om tot bruikbare, gedragen resultaten te komen en een duurzame samenwerking op de lange termijn te bewerkstelligen krijgen de principes van co-design en integratie een centrale plaats in ons voorstel. Dit impliceert dat we relevante stakeholders al vroeg in het onderzoek betrekken.

  • Werkpakket 1: een thematische, in-depth analyse van het Vlaams Klimaatadaptatieplan om inzicht te krijgen in de impact ervan op diverse sectoren, beroepen, regio’s, enz.. Daarnaast voeren we een stakeholder mapping uit om inzicht te krijgen in de potentiële betrokkenheid en rollen van stakeholders waarop het klimaatadaptatieplan betrekking heeft.
  • Werkpakket 2: we verkennen de impact op human capital a.h.v. verkennende interviews met key stakeholders en een review van relevante literatuur. Met deze inputs organiseren we intersectorale workshops om zo te komen tot een gedragen, gedeelde probleemdefinitie, identificatie van prioritaire uitdagingen en noden bij kwetsbare groepen.
  • Werkpakket 3: we gaan dieper in op de impact van het Vlaams klimaatadaptatieplan voor de geïdentificeerde prioritaire uitdagingen in diepte-interviews uit met werkgevers, opleidingsinstituten, VDAB, (lokale) besturen, enz.. Aanvullend organiseren we een focusgroep met max. 15 werknemers(vertegenwoordigers) om ook dat perspectief mee in overweging te nemen.
  • Werkpakket 4: twee laatste intersectorale workshops dienen de verzamelde empirie te vertalen naar beleid en praktijk en zo te komen tot een human capital roadmap en governance kader

Belangrijkste output: human capital roadmap en toolbox

De resultaten van dit project leveren inzicht op in de impact van het Vlaams Klimaatadaptatieplan op human capital, specifiek op werkgelegenheid, competenties en kwaliteit van arbeid. Deze inzichten dragen bij aan een beter begrip van de uitdagingen en contextfactoren die werkzaamheid, inzetbaarheid en kwaliteit van werk beïnvloeden en laten toe hieraan gericht te werken. Bovendien leidt de methodiek van co-design tot een breed gedragen roadmap en toolbox die acties kunnen stimuleren en ondersteunen, vanuit beleid en vanuit stakeholders in het veld. De resultaten zijn dan ook belangrijk voor alle betrokken stakeholders, zoals werknemers, sociale partners, werkgevers, opleidingsinstituten, VDAB, en (lokale) besturen.

Daarnaast staan in onze aanpak sociale rechtvaardigheid en gelijkheid centraal. Niet alleen worden kwetsbare groepen (bijv. kortgeschoolden, mensen met een lagere socio-economische status) onevenredig getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, ongelijkheid heeft ook een invloed op de effectiviteit en impact van adaptatieplannen. In de roadmap worden specifieke acties opgenomen gericht op kwetsbare groepen.

De belangrijkste output van het project is de human capital roadmap. Er wordt een prototype ontwikkeld dat wordt afgetoetst bij relevante stakeholders in intersectorale workshops en bij de stuurgroep. Deze roadmap is erop gericht stakeholders te ondersteunen bij het realiseren van de acties in het Vlaams klimaatadaptatieplan op vlak van human capital en bij de uitdagingen die dit creëert voor werkgelegenheid, competenties en kwaliteit van arbeid. In samenspraak met de stuurgroep kan beslist worden om de human capital roadmap aan te vullen met een toegankelijke toolbox. Deze kan ter beschikking kan worden gesteld aan een brede groep belanghebbenden. In de toolbox kunnen een aantal methodieken worden opgenomen, die de verschillende aspecten van de roadmap kunnen ondersteunen. Een dergelijke toolbox stelt de belanghebbenden in staat zelf aan de slag te gaan met de problemen die ze ondervinden.

Daarnaast worden diverse stakeholders actief betrokken om zo tot een gedragen, bruikbaar resultaat te komen. Dit vereist het expliciet ontwerpen van een governance kader. In lijn met het concept van co-design, bekijken we niet alleen de rol van de overheid, maar ook die van andere relevante stakeholders in het veld, om zo te komen tot een overzicht van rollen en verantwoordelijkheden, welke al dan niet gelinkt kunnen worden met bestaande (beleids)initiatieven.

Partners

Viona

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
VERPLANKEN Kirsten Foto opt

Een vraag over dit project?

Function Senior onderzoeker 'Next Generation Work'
VERPLANKEN Kirsten Foto opt
Sluiten

Een vraag over dit project?